bê tông nhựa nóng , be tong nhua nong , xay nha dan dung , xây nhà dân dụng , cơ khi xây dụng , co khi xay dung , xây dựng nhà xưởng , xay dung nha xuong , xay dung nha kho , xây dựng nhà kho , CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY DUƠNG

bê tông nhựa nóng , be tong nhua nong , xay nha dan dung , xây nhà dân dụng , cơ khi xây dụng , co khi xay dung , xây dựng nhà xưởng , xay dung nha xuong , xay dung nha kho , xây dựng nhà kho , CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY DUƠNG

bê tông nhựa nóng , be tong nhua nong , xay nha dan dung , xây nhà dân dụng , cơ khi xây dụng , co khi xay dung , xây dựng nhà xưởng , xay dung nha xuong , xay dung nha kho , xây dựng nhà kho , CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY DUƠNG

HỒ SƠ NĂNG LỰC

- VÀI NÉT CHÍNH VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

OUTLINE OF THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY DƯƠNG  thành lp ngày 9 tháng 09 năm 2012 theo giy phép kinh doanh s 3602922504  do sở kế hoch và đầu tư tnh Đồng Nai cp. Qui mô ban đầu khá nh và khi nghip bng các công trình dân dng, công nghip vi qui mô nh và va đã đem li nhng kinh nghim cũng như uy tín t nhng công trình đã hoàn thành.
Hoàng Huy D
ương Company limited  established on 09 March, 2012 business license No. 3602922504 by the Department of planning and investment in Dong Nai province. The initial scale is quite small and the "early career" by the civil works industry with small and medium scale has brought these experiences as well as the prestige from the finished works in construction.

Giám Đốc
Ông Nguyễn Văn Cương
Mr. Nguyen Van Cuong
Xây d
ng công trình k thut dân dng
: Constructing civil engineering works
: Hoàn thi
n công trình xây dng - 
Xây nhà các loi - Bê tông nhựa nóng - cơ khí xây dựng - Xây dng các công trình công ích

: Finishing works in construction - Building types - Construction of public works…
Đến nay sau hơn 05 năm thành lp, Công ty đã có uy tín cũng như thương hiu ca mình trong lĩnh vc xây dng. Để tn ti trên th trường cnh tranh ngày càng khc lit và đáp ng đƣợc yêu cu ngày càng cao ca th trƣờng cũng như sự phát trin không ngng ca đất nƣớc, Công ty đã xây dng chiến lược cho riêng mình, trong đó trng tâm là đầu tƣ vào ngun nhân lc cht lƣợng cao, bi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán b công nhân viên; Công ty không ngng đổi mi công ngh, trang b máy móc, thiết b thi công hin đại, ng dng tiến b khoa hc k thut vào đổi mi bin pháp thi công theo hƣớng hin đại và tiên tiến. Qua đó, đã to được uy tín vi các ch đầu tư, đồng thi to được nn móng vng chc để Công ty phát trin trong điu kin mi.
To date more than 05 years after its establishment, the company has had the reputation as well as their brands in the field of construction. In order to survive the market competition is increasingly fierce and meet the increasing requirements of the market as well as the ongoing development of the country, the company has built its own strategy, in which the focus is investing in high-quality human resources, fostering, advanced level for staff members; The company constantly innovate technology, equipment and machinery, construction equipment, application of modern science and technol
ogy progress on innovation in construction measures in the direction of modern and advanced. Through it, has made credibility with investors, at the same time create a firm foundation for the
company to grow in the new conditions.

GIẤY PHÉP KINH DOANH / BUSINESS LICENSE

 

- NĂNG LC NHÂN SỰ / CAPACITY OF HUMAN RESOURCESGIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN CƯƠNG

GENERAL DIRECTOR
Là thành viên sáng lp và điu hành Hoàng Huy Dương k t năm 2012. Đồng thi là người tư vn, đưa ra các gii pháp cho hu hết cho các d án ca công ty đã và đang thc hin.
Is a founding member and Executive Hoang Huy Dương since 2012. At the same time as consultants, giving solutions for most of the company's projects have been implemented
Vi năng lc ca mình ông đã giúp cho công ty hot động đúng hướng và không ngng phát trin qua tng năm.
With his capacity he helped to companies operating in the right direction and constantly growing every year.
Vi phong cách làm vic chuyên nghip, là người tn tâm, hết mình vì công vic, quan tâm đến mi người. Ông đã đào to được đội ngũ cán b qun lý làm vic chuyên nghip, hiu qu và quyết tâm vi ngh góp phn to nên sc mnh cho Hoàng Huy Dương.
With professional working style, who is conscientiously, hard working, cares about people. He has trained staff of professional work management, efficiency and determined to contribute to the profession for Tuan Thuan Phat strength.

 

- NĂNG LC THIT B / CAPACITY OF EQUIPMENT


Để đáp ng nhu cu ngày càng cao ca công trình, cũng như kh năng ch động ti công trường, hin nay CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY DƯƠNG đã có các loi xe,loại máy và thiết b sau:
To meet the increasing needs of works, as well as the ability to be proactive
in the construction , now the HOANG HUY DUONG Company Limited had vehicles and devices for the following:


Máy ủi / Bulldozer

 
- Hãng sản xuất /Manufacturer : komatsu
- Model : D50A
- Năm sản xuất /Year of manufactur : 2005
- Số lượng / Total : 02

Máy đào / Excavator

 

- Hãng sản xuất                              komatsu
- Mã hiệu                                        SAA12V140E-3
- Công suất bánh đà                       713 kW
- Tốc độ động cơ khi không tải       1800 Vòng/phút
- Mô men xoắn lớn nhất                  N.m
- Số xi lanh                                      12
- Đường kính xi lanh                       140 mm
- Hành trình pit tông                        165 mm
- Dung tích buồng đốt                     30480 cm3


Máy cẩu / Crane machines


 

- Hãng sản xuất:                   ZOOMLION

 

- Sức nâng từ:                      16 đến 1200 tấn      

 

Máy đầm / Mechanical compactor

  

 

- Hãng sản xuất : Honda

- trọng lượng : 74kg


Máy bơm bê tông / Concrete pump

 

 


Máy trộn bê tông / Concrete mixer


Máy phát điện / Generator

 

Máy toàn đạc 

 

Máy cắt thép / Cropper

   

- Trang Thiết Bị

  

- Dự An Tiêu Biểu

            

 Giới thiệu khác

Gọi điện SMS Chỉ Đường